Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkmmblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lkmmblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

SAINT-GOBAIN - THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG TOÀN CẦU

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Fri, 01/31/2020 - 16:18

Trong năm 2020, tập đoàn Saint-Gobain đã được vinh danh Thương hiệu Nhà tuyển dụng Toàn cầu trong năm thứ 5 liên tiếp. Hiện tại trên thế giới chỉ có 13 tổ chức đạt được danh hiệu này. Tổ chức đánh giá thương hiệu Nhà tuyển dụng hàng đầu đánh giá cao hoạt động quản lý hiệu suất lao động, chính sách thu hút và tuyển dụng nhân lực; cũng như áp dụng các cải tiến sáng tạo của tập đoàn Saint-Gobain.

Tin tức https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/cp-30-01-2020-saint-gobain-top-employer-global-en.pdf


---------------------

SAINT-GOBAIN TOP EMPLOYER GLOBAL

In 2020, Saint-Gobain was awarded the “Top Employer Global” certification label for the 5th year in a row. Only 13 organizations in the world have been presented with this label. The Top Employers Institute highlighted Saint-Gobain’s performance management based on employee's feedback and recognition. The Group also distinguished itself through its talent acquisition policy by the attention it pays to the involvement of employees in the recruitment and the use of innovative solutions such as gamification or programmatic.

Press release https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/cp-30-01-2020-saint-gobain-top-employer-global-en.pdf


Comment

hZWYnJ1lkmmblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSXbmKhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lkmmblJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...